ประกาศ เรื่อง การให้เงินรางวัลแก่ผู้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับสากล  
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษสำหรับบทความวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย  
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Interhospital Rheumatology Conference ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559  
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย  
การอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 16 ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
การประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล  
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 สถานที่ อำเภอชะอำ/หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  
ENCORE RHEUMATOLOGY  
ความรู้โรคข้อสำหรับประชาชน  
ปวดข้อควรไปรักษาที่ไหน  
ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม  
ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม  
การออกกำลังกายในท่านั่ง  
หนังสือดี น่าสนใจ  
แนะออกกำลังกายเป็นประจำ ลดความเสี่ยงตาบอดตอนแก่  
อย.เตือนภัย ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์  
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์    
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้สารชีวภาพในการรักษาโรครูมาติก (Guideline for Biologic Therapy in Rheumatic Diseases)    
annualmeeting50-pdf    
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม    
โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน    
โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ    
โรคข้อเสื่อม    
อาการปวดมือและข้อมือ    
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)    
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ (Guideline for Management of Gout)    
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Guideline for Management of Psoriatic Arthritis)    
TRA guideline_Full version_dissemination     
TRA guideline_Short version_dissemination     
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Guideline for Management of Ankylosing Spondylitis)    
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556