นายกสมาคมฯ แพทย์หญิงนันทนา        กสิตานนท์
นายกรับเลือก แพทย์หญิงวันรัชดา       คัชมาตย์
อุปนายกบริหาร แพทย์หญิงปวีณา          เชี่ยวชาญวิศวกิจ
อุปนายกวิชาการ  นายแพทย์รัตตะพล       ภัคโชตานนท์
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทย์หญิงสิริพร          มานวธงชัย
อุปนายกฝ่ายวิจัย  แพทย์หญิงดวงกมล       เอี่ยวเรืองสุรัติ
เลขาธิการ แพทย์หญิงพันธุ์จง         หาญวิวัฒนกุล
เหรัญญิก

แพทย์หญิงบุญจริง        ศิริไพฑูรย์

กรรมการกลาง

นายแพทย์สิทธิชัย         อุกฤษฏชน

แพทย์หญิงอรรจนี         มหรรฆานุเคราะห์

แพทย์หญิงสุมาภา         ชัยอำนวย

แพทย์หญิงกิตติวรรณ     สุเมธกุล

แพทย์หญิงพิณทิพย์       งามจรรยาภรณ์  

แพทย์หญิงประภัสสร      อัศวโสตถิ์

แพทย์หญิงศิริรัตน์         จารุวณิช

แพทย์หญิงพิชญา          โอเจริญ

นายแพทย์กานน           จตุวรพฤกษ์