Copyright 2023 - Custom text here

ทุนพัฒนาการวิจัย – แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

ปีการศึกษา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

โครงการวิจัย

 

2552

 

 

พญ. ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารักษาซ้ำโรงพยาบาลของผู้ป่วยเอสแอลอี (SLE) ของหน่วยโรคข้อและภูมิแพ้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

 

 

 

 

นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ

 

 

การศึกษาผลของยารักษาวัณโรคต่อระดับกรดยูริก

 

 

 

 

 

พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร

 

 

ความชุกของภาวะหมดระดูก่อนกำหนดในผู้ป่วยโรคลูปุสที่มีอาการกำเริบของอวัยวะสำคัญและได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิต้านทานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

2553

 

 

นพ. พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ

 

 

ความน่าเชื่อถือของแบบ สอบถามสุขภาพในหลายมิติฉบับประยุกต์ภาษาไทยในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

 

 

นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์

 

 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับวิตามินดีในเลือดกับระดับความรุนแรงของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

 

 

พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์

 

 

Asymptomatic radiographic joint abnormalities in Thai psoriasis patients ; Two years follow

 

 

2554

 

 

พญ. บุษกร ดาราวรรณกุล

 

 

การศึกษาปัจจัยที่พยากรณ์การเข้าสู่ภาวะโรคสงบของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

 

 

 

 

 

พญ. สรวงกนก เผ่าทรง

 

 

ระดับโปรแคลซิโตนินในซีรั่มในโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อและข้ออักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ

 

 

 

 

 

นพ. พนมกร หล้าคำ

 

 

ภาวะข้อผิดปกติในผู้ป่วยลูปัสในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

 

 

 

 

นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดช

 

 

ผลการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หลังให้การรักษาเต็มที่ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรคในโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

 

 

พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์

 

 

การทดสอบ Interferon Gamma Release Assays ที่ไม่สามารถแปลผลได้ในผู้ป่วยรูมาตอยด์

 

 

2555

 

 

พญ. อัมพร ปิติภากร

 

 

บทบาทของ Angiotension-converting enzyme (ACE) gene polymorphism ในผู้ป่วย systemic lupus erythematosus ในประเทศไทย

 

 

2557

 

 

พญ. ศมนันท์ อินทองคำ

 

 

การศึกษาการตอบสนองของระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ได้ยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคและ/หรือยากลุ่มสารชีวภาพ

 

 

 

 

 

พญ. วิมล จังสมบัติศิริ

 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบของร่างกายและการไร้ความ สามารถในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง

 

 

 

 

 

พญ. ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์

 

 

การประเมินโอกาสโรคกำเริบหลังลดยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะโรคสงบด้วยการตรวจข้อโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

 

 

 

 

 

พญ. นราวดี โฆษิตเภสัช

 

 

ความแตกต่างของผลบวกแอนตินิวคลิโอโซมแอนติบอดีระหว่างผู้ป่วยที่มีการกำเริบกับผู้ป่วยที่ไม่มีการกำเริบของโรคลูปุส

 

 

 

 

 

พญ. วิยะนุช โลมะรัตน์

 

 

การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบแบบปิดสองทางเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิตามินดีในผู้ป่วยโรคลูปัส

 

 

 

 

 

นพ. พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม

 

 

ความสัมพันธ์ของความรุนแรงของโรคกับภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ชาวไทย

 

 

 

 

 

พญ. ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์

 

 

ลักษณะทางคลินิกของโรคข้ออักเสบเฉียบพลันจากผลึกเกลือโมโนโซเดียมยูเรทและแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรทในโรงพยาบาลศิริราช

 

 

 

 

 

พญ. ชนจันทร์ เพชรรัตน์

 

 

ความชุกของกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินและโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึดในโรงพยาบาลศิริราช

 

 

 

 

 

พญ. พัชรวรรณ สืบมี

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง glomerular filtration rate ที่วัดโดยวิธี isotopic renal scan เปรียบเทียบกับค่า glomerular filtration rate ที่ได้จากสูตรคำนวณในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง

 

 

 

 

 

นพ. กิตติกร ดวงกำ

 

 

การประเมินความรุนแรงของการตึงแข็งที่ผิวหนังด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง

 

 

 

 

 

พญ. วรกานต์ ทิพย์สิงห์

 

 

ความชุกของการเกิดการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอลำดับที่ 1 และ 2 ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

 

 

 

 

นพ. กานน จตุวรพฤกษ์

 

 

การศึกษาความไวและความจำเพาะของเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเกาต์ในผู้ป่วยชาวไทย

 

 

 

 

 

พญ. พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์

 

 

ระบาดวิทยาปัจจัยเสี่ยงและอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยโรคลูปัสที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดโดยไม่พบต้นเหตุการติดเชื้อในร่างกาย

 

 

 

 

 

พญ. สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์

 

 

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสซีเอ็มวีในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี

 

 

2558

 

 

พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนน

 

 

ผลของการล้างไตทางหน้าท้องในการรักษาภาวะ renal crisis ในโรคหนังแข็ง

 

 

 

 

 

พญ. นีรชา สุรภากุล

 

 

ระดับเอสทีทูในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และอาสาสมัครสุขภาพดี

 

 

 

 

 

พญ. ปียฉัตร คงเมือง

 

 

อุปสรรคต่อการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ให้ได้ตามเป้าหมาย : การศึกษาวิจัยสังเกตที่ศูนย์โรคข้อและรูมาติสซั่มแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

 

2559

 

 

พญ. รัตนภา เผื่อนอุดม

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักใน 10 ปี คำนวณโดยแฟรกซ์กับความรุนแรงของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

 

 

 

 

 

พญ. วิภาดา ไกรเกรียงศรี

 

 

อัลตร้าซาวด์ต่อมน้ำลายในกลุ่มอาการโจเกรน

 

 

 

f t g m

ติดต่อสมาคม


สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : [email protected]

LINE official : @thairheum Link: https://lin.ee/5AB35Dh

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2716-6524-5, 0-2716-6661-4 ต่อ 9002-3

เบอร์โทรสาร : 0-2716-6525

505182
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2839
867
3706
8207
34948
434719
505182

Your IP: 172.70.34.139
2023-05-29 15:44