Copyright 2021 - Custom text here

ทบทวนวารสาร

 

ทบทวนวารสารขณะฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

 

ชื่อเรื่อง

 

 

ผู้นิพนธ์

 

60 Years of Methotrexate in Rheumatology พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด
Adult onset Still’s Disease ฐาปนีย์ ทิพรส
Allopurinol Hypersensitivity Syndrome มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
Amyloid Arthropathy ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ
Anti-synthetase Syndrome ศรีสกุล บุญตรา
Antifibrotic Therapy for Systemic Sclerosis Patient สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์
Antimalarial Drug in Rheumatic Diseases ภาสกร แสงสว่างโชติ
Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies พรทวี เลิศศรีสถิต
Antinucleosome Antibodies นราวดี โฆษิตเภสัช
Antiphospholipid Syndrome สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์
Antirheumatic Drugs in Pregnancy and Lactation ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล
Atherosclerosis and Rheumatoid Arthritis พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม
Atherosclerosis and Systemic Lupus Erythematosus สมบูรณ์ อินทลาภาพร
Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritis เดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชา
Autoinflammatory Diseases ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
B cell & B Cell Depleting Therapy in SLE ธานี ตั้งอรุณสันติ
Behcet’s Disease and Vascular Events อรอนงค์ คิดบรรจง
Biologics for Patient with Systemic Sclerosis ศศิมน บริรักวิสิฐศักดิ์
Biologics in Systemic Lupus Erythematosus วรกานต์ ทิพย์สิงห์
Biomarker in Rheumatoid Arthritis วิมล จังสมบัติศิริ
Bisphosphonates สรวงกนก เผ่าทรง
Calcinosis in Rheumatic Diseases กุลศิริ ธรรมโชติ
Calcium Pyrophosphate Deposition Disease นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์
Cardiac Involvement in Systemic Lupus Erythematosus อภิชาญ ชำนาญเวช
Cardiac Involvement in Systemic Sclerosis พิมพ์ชนก ตันติวงส์
Cardiovascular Disease in Rheumatoid Arthritis สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย
Chikungunya Arthritis พักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์
Churg-Strauss Syndrome ธาริณี โรจน์สกุลกิจ
Clinical Use of Anti-CCP for Diagnosis of Rheumatoid Arthritis ชยวี เมืองจันทร์
CMV Infection in SLE Patient สิริรักษ์ สิทธิวุฒิพันธุ์
Colchicine in Rheumatologic Diseases ประภัสสร อัศวโสตถิ์
Complement and Autoimmunity วิยะนุช โลมะรัตน์
Cryoglobulinemia ภัทริยา มาลัยศรี
Current Concepts of Autoimmune Hepatitis: Diagnosis, Pathogenesis and Treatment พรชัย เดชานุวงษ์
Cutaneous Adverse Effects of Immunomodulatory Drugs ปารวี สุวรรณาลัย
Demyelination in Rheumatic disease นพรัตน์ ฤชากร
Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis กานน จตุวรพฤกษ์
Dilemmas in Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus เกียรติ ภาสภิญโญ
Disseminated Gonococcal Infection in Elderly Patient เรวดี เดชเทวพร
Drug-induced Hyperuricemia ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์
Drug-induced Myopathy บุษกร ดาราวรรณกุล
Dual Energy Computed Tomography in Gout Disease จุฑากาญจน์ หงส์สวัสดิ์
Dyslipidemia in Patients with Rheumatoid Arthritis บัลลังก์ เอกบัณฑิต
Early Rheumatoid Arthritis สุจินต์ เลิศวิเศษ
Effectiveness of QuantiFERON Assay for Latent Tuberculosis Infection in Rheumatic Diseases โชติมา ศรศิริวงศ์
Endothelin Receptor Antagonists in Systemic Rheumatic Disease พัสวี วนานุวัธ
Erectile Dysfunction in Systemic Sclerosis นิภาภรณ์ อินทรสัตกุล
Extraarticular Manifestation Rheumatoid Arthritis ปูชนิยะดา ฝึกฝน
Eye Involvement in Rheumatic Diseases โชคชัย กิตติญาณปัญญา
Gastrointestinal Manifestation in Systemic Lupus Erythematosus ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์
Genetics of Ankylosing Spondylitisand Axial Sponduyloarthritis ณพฤษภ์ หลิมสกุล
Glucocorticoid and rheumatoid arthritis กิตติกร ดวงกำ
Glucocorticoid-induced Osteoporosis สิริพร จุทอง
Henoch-Schonlein Purpura สุดาทิพ ศิริชนะ
Hepatitis C Virus Infection in Systemic Lupus Erythematosus สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน
HIV Infection in SLE patient พลอยรุ้ง เล้าสุขศรี
Hypertrophic Osteoarthropathy พิพัฒน์ งามมีศรี
Hyperuricemia and Hypertension, Coronary artery and Cerebrovascular Disease สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ
IgG4-related Disease ประพันธ์ บูรณบุรีเดช
IgG4-related Disease ปัญนิภา บุบผะเรณู
Immune Checkpoint Inhibitors-related Rheumatic Diseases นิตยาวดี เอี่ยมสอาด
Immunization in Rheumatoid Arthritis Patients ศมนันท์ อินทองคำ
Interferon Signature in Systemic Lupus Erythematosus พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์
Interstitial Lung Diseases in Connective Tissue Diseases อัญชลี ไทรงาม
Intravenous Immunoglobulin in Rheumatic Diseases โชคชัย ธนาเดชสุนทร
Janus Kinase Inhibitors in Rheumatic Diseases นารีรัตน์ พุ่มสลุด
Lupus arthropathy พนมกร หล้าคำ
Management of Lupus Nephritis วีระพงศ์ ผู้มีธรรม
Mechanisms of Action of Intravenous Immunoglobulin in Autoimmune Diseases นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์
Methotrexate, Sulfasalazine, and Antimalarial Drugs for Treatment of Rheumatoid Arthritis ชนจันทร์ เพชรรัตน์
Molecular Mechanism of Action of Glucocorticoid สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์
Musculoskeletal Involvement in Melioidosis จินตาหรา มังคะละ
Musculoskeletal tuberculosis พัชรวรรณ สืบมี
Mycophenolate Mofetil in Lupus Nephritis ศุภราภรณ์ วังแก้ว
Myositis Specific Autoantibodies สมยศ ฟองศรีสิน
Nailfold Capillaroscopy in Clinical Practice พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ
Necrotizing Autoimmune Myopathy วิภาดา เกรียงไกรศรี
Neuropathic Osteoarthropathy รุ่งกาณต์ รักษาสกุล
Osteoporosis and Osteoporotic Fracture in SLE ดาริกา ทรงวุฒิ
Osteoporosis in Rheumatoid Arthritis รัตนาภา เผื่อนอุดม
Osteoporosis in Scleroderma วิริยา เชื้อลี
Outcome Measurement and Treat-to-target for Psoriatic arthritis อรรณพ อรวงศ์ไพศาล
Pericardial Disease and Systemic Lupus Erythematosus ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ
Polyarteritis Nodosa ธนพงษ์ อัสนุเมธ
Post-streptococcal Reactive Arthritis อธิพงศ์ สูริประเสริฐ
Post-streptococcal Reactive Arthritis วันรัชดา คัชมาตย์
Pregnancy and Rheumatic Diseases ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์
Premature Ovarian Insufficiency in Rheumatic Disease อาพร จุติวิบูลย์สุข
Procalcitonin in Systemic Autoimmune Diseases ญาดา ศิริพันธ์โนน
Psoriasis, Psoriatic Arthritis, and Cardiovascular Disease นีรชา สุรภากุล
Psoriatic Arthritis วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์
Psoriatic Arthritis เสาวนีย์ เบญจมานุกูล
Pulmonary Arterial Hypertension in Systemic Sclerosis วรัชมน วิทยาคม
Pulmonary Hypertension in Systemic Sclerosis ศุภวรรณ ภูกองไชย
Pulmonary Manifestations in Idiopathic Inflammatory Myopathies นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช
Pulmonary Manifestrations of Systemic Lupus Erythematosus สุรราชย์ ธำรงลักษณ์
Relapsing Polychondritis สุรชัย นิธิเกตุกุล
Relapsing polychondritis ณัฐพงศ์ สุนันทเมธี
Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema (RS3PE) Syndrome สิริพร มานวธงชัย
Renal Handling of Uric Acid ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล
Renal Involvement in Primary Sjogren’s Syndrome ศศิภาส์ หมื่นนุช
Rheumatic Manifestation of Hemophilia ชิงชิง ฟูเจริญ
Rheumatic Manifestation of Hepatitis C Virus Infection ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช
Rheumatic Manifestations of Human Immunodeficiency Virus Infection พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัย
Rheumatic Manifestations of Patients with Chronic Kidney Disease ณิชาภา ไถ้บ้านกวย
Rheumatologic Manifestation of Infective Endocarditis พรทวี เลิศศรีสถิต
Rheumatologic Manifestations of Thyroid Disease อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล
Role of Calcineurin Inhibitors in Lupus Nephritis นาถฤดี พรินทรากูล
Roles of T-helper 17 in Rheumatic Diseases ดวงกมล ผดุงวิทย์วัฒนา
Roles of T-regulatory Cells in Lupus ภิรดี ศรีจันทร์
Sarcoidosis อัมพร ปิติภากร
Sarcopenia in systemic sclerosis อาทิตยา แสงอรุณ
Seizures in Patients with SLE อินทิรา อุไรเลิศ
Septic Arthritis in Lupus Patient พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร
Sjogren's Syndrome ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา
Statin Myopathy ปรีดา โรจนศานติกุล
Statin-associated Myopathy เขมภพ ยงชัยรัตน์
Statins in Autoimmune Rheumatic Diseases เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด
The Holistic care for Ankylosing Spondylitis สิริพันธ์ เจริญสักสวรรค์
Thrombosis in Systemic Lupus Erythematosus ปิยฉัตร คงเมือง
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in Systemic Lupus Erythematosus กิตติวรรณ ชูจิตารมย์
Treatment of Relapse and Refractory Lupus Nephritis เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพร
Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging in Rheumatoid Arthritis ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์
Vaccination in Systemic Lupus Erythematosus ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์
Venous Thromboembolism in Rheumatoid Arthritis ระวีพร มุขดี
Viral Arthritis บดินทร์ บุตรธรรม
Vitamin D and Autoimmune Rheumatic Diseases รัตตะพล ภัคโชตานนท์
Vitamin D Deficiency and Supplement in SLE ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์
Wegener’s Granulomatosis พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

 

f t g m

ติดต่อสมาคม


สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : [email protected]

LINE official : @thairheum ลิ้งค์ https://lin.ee/5AB35Dh

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2716-6524-5, 0-2716-6661-4 ต่อ 9002-3

เบอร์โทรสาร : 0-2716-6525

013279
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
623
436
1668
2261
623
1494
13279

Your IP: 172.70.174.186
2021-12-01 18:43