Copyright 2024 - Custom text here

ทบทวนวารสาร

 

ทบทวนวารสารขณะฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

 

ชื่อเรื่อง

 

 

ผู้นิพนธ์

 

60 Years of Methotrexate in Rheumatology พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด
Adult onset Still’s Disease ฐาปนีย์ ทิพรส
Allopurinol Hypersensitivity Syndrome มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
Amyloid Arthropathy ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ
Anabolic Agents in Osteoporosis ตรีทิพย์  จิตต์สนิทกุล
Anti-synthetase Syndrome ศรีสกุล บุญตรา
Antifibrotic Therapy for Systemic Sclerosis Patient สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์
Antimalarial Drug in Rheumatic Diseases ภาสกร แสงสว่างโชติ
Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies พรทวี เลิศศรีสถิต
Antinucleosome Antibodies นราวดี โฆษิตเภสัช
Antiphospholipid Syndrome สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์
Antirheumatic Drugs in Pregnancy and Lactation ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล
Anti-MDA5 antibody associated dermatomyositisAnti-MDA5 antibody associated dermatomyositis พลยุทธิ์  ธรรศนัทธพงศ์
Anti-TIF1γ dermatomyositis ติณห์  ขำแป้น
Aortitis in Rheumatic and Autoimmune Disease ศรัญญา  พานิชาภรณ์
Atherosclerosis and Rheumatoid Arthritis พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม
Atherosclerosis and Systemic Lupus Erythematosus สมบูรณ์ อินทลาภาพร
Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritis เดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชา
Autoinflammatory Diseases ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA) วณิชชา  จันทร์หลวง
Advance imaging in gout ชุติพันธุ์ แซ่จุ้ง
B cell & B Cell Depleting Therapy in SLE ธานี ตั้งอรุณสันติ
Behcet’s Disease and Vascular Events อรอนงค์ คิดบรรจง
Biologics for Patient with Systemic Sclerosis ศศิมน บริรักวิสิฐศักดิ์
Biologics in Systemic Lupus Erythematosus วรกานต์ ทิพย์สิงห์
Biomarker in Rheumatoid Arthritis วิมล จังสมบัติศิริ
Bisphosphonates สรวงกนก เผ่าทรง
Calcinosis in Rheumatic Diseases กุลศิริ ธรรมโชติ
Calcium Pyrophosphate Deposition Disease นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์
Cardiac Involvement in Systemic Lupus Erythematosus อภิชาญ ชำนาญเวช
Cardiac Involvement in Systemic Sclerosis พิมพ์ชนก ตันติวงส์
Cardiovascular Disease in Rheumatoid Arthritis สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย
Chikungunya Arthritis พักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์
Churg-Strauss Syndrome ธาริณี โรจน์สกุลกิจ
Clinical Use of Anti-CCP for Diagnosis of Rheumatoid Arthritis ชยวี เมืองจันทร์
CMV Infection in SLE Patient สิริรักษ์ สิทธิวุฒิพันธุ์
Colchicine in Rheumatologic Diseases ประภัสสร อัศวโสตถิ์
Complement and Autoimmunity วิยะนุช โลมะรัตน์
COVID-19 in Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases พรสวรรค์  เลียวสุธามาศ
Cryoglobulinemia ภัทริยา มาลัยศรี
Current Concepts of Autoimmune Hepatitis: Diagnosis, Pathogenesis and Treatment พรชัย เดชานุวงษ์
Cutaneous Adverse Effects of Immunomodulatory Drugs ปารวี สุวรรณาลัย
Chronic Kidney Disease – Mineral Bone disease (CKD-MBD) and Renal Osteodystrophy: Pathogenesis of Disease ปิยะณัฐ ธนัญชัย
Cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus ปริวรรต ปัดภัย
Demyelination in Rheumatic disease นพรัตน์ ฤชากร
Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis กานน จตุวรพฤกษ์
Dilemmas in Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus เกียรติ ภาสภิญโญ
Disseminated Gonococcal Infection in Elderly Patient เรวดี เดชเทวพร
Drug-induced Hyperuricemia ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์
Drug-induced Myopathy บุษกร ดาราวรรณกุล
Dual Energy Computed Tomography in Gout Disease จุฑากาญจน์ หงส์สวัสดิ์
Dyslipidemia in Patients with Rheumatoid Arthritis บัลลังก์ เอกบัณฑิต
Early Rheumatoid Arthritis สุจินต์ เลิศวิเศษ
Effectiveness of QuantiFERON Assay for Latent Tuberculosis Infection in Rheumatic Diseases โชติมา ศรศิริวงศ์
Endothelin Receptor Antagonists in Systemic Rheumatic Disease พัสวี วนานุวัธ
Erectile Dysfunction in Systemic Sclerosis นิภาภรณ์ อินทรสัตกุล
Extraarticular Manifestation Rheumatoid Arthritis ปูชนิยะดา ฝึกฝน
Eye Involvement in Rheumatic Diseases โชคชัย กิตติญาณปัญญา
Fibromyalgia and rheumatic disease สิริลักษณ์  นันทิยกุล
Gastrointestinal Manifestation in Systemic Lupus Erythematosus ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์
Gastrointestinal manifestations in Systemic sclerosis ทิพวัลย์  อ่อนจันทร์
Genetics of Ankylosing Spondylitisand Axial Sponduyloarthritis ณพฤษภ์ หลิมสกุล
Glucocorticoid and rheumatoid arthritis กิตติกร ดวงกำ
Glucocorticoid-induced Osteoporosis สิริพร จุทอง
Gut microbiome and the development of axial spondyloarthritis สาธิมา  วรรณเชษฐ์
Geriatric Rheumatology ชนิกานต์ อุ่นจิตติชัย
Giant cell arteritis and Polymyalgia rheumatica อักษิกา สาลิง
Henoch-Schonlein Purpura สุดาทิพ ศิริชนะ
Hepatitis C Virus Infection in Systemic Lupus Erythematosus สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน
HIV Infection in SLE patient พลอยรุ้ง เล้าสุขศรี
Hypertrophic Osteoarthropathy พิพัฒน์ งามมีศรี
Hyperuricemia and Hypertension, Coronary artery and Cerebrovascular Disease สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ
IgG4-related Disease ประพันธ์ บูรณบุรีเดช
IgG4-related Disease ปัญนิภา บุบผะเรณู
Immune Checkpoint Inhibitors-related Rheumatic Diseases นิตยาวดี เอี่ยมสอาด
Immunization in Rheumatoid Arthritis Patients ศมนันท์ อินทองคำ
Inflammatory bowel disease associated arthritis วุฒิรักษ์  ลีลาเศรษฐกุล
Interferon Signature in Systemic Lupus Erythematosus พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์
Interstitial Lung Diseases in Connective Tissue Diseases อัญชลี ไทรงาม
Interferon and Systemic Lupus Erythematosus ปฐมาวดี  ชิตเพชร
Intestinal Behcet’s disease ธัญวรัตน์  วชิรมน
Intravenous Immunoglobulin in Rheumatic Diseases โชคชัย ธนาเดชสุนทร
Inclusion body myositis พัณณิศา ไกวัลอาภรณ์
Janus Kinase Inhibitors in Rheumatic Diseases นารีรัตน์ พุ่มสลุด
Janus Kinase Inhibition for Treatment of Axial Spondyloarthritis and Psoriatic Arthritis กิตติยา  ณ น่าน
Lupus arthropathy พนมกร หล้าคำ
Management of Lupus Nephritis วีระพงศ์ ผู้มีธรรม
Mechanisms of Action of Intravenous Immunoglobulin in Autoimmune Diseases นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์
Methotrexate, Sulfasalazine, and Antimalarial Drugs for Treatment of Rheumatoid Arthritis ชนจันทร์ เพชรรัตน์
Molecular Mechanism of Action of Glucocorticoid สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์
Musculoskeletal Involvement in Melioidosis จินตาหรา มังคะละ
Musculoskeletal tuberculosis พัชรวรรณ สืบมี
Mycophenolate Mofetil in Lupus Nephritis ศุภราภรณ์ วังแก้ว
Myositis Specific Autoantibodies สมยศ ฟองศรีสิน
Medical Cannabis in Rheumatic Diseases กัญชลี พุกสุ่น
Nailfold Capillaroscopy in Clinical Practice พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ
Necrotizing Autoimmune Myopathy วิภาดา เกรียงไกรศรี
Neuropathic Osteoarthropathy รุ่งกาณต์ รักษาสกุล
NETosis and Systemic Lupus Erythematosus พงศธรณ์  กลิ่นขจร
Non-radiographic Axial Spondyloarthritis, Nr-AxSpA ธัญวรินทร์  อรุณธนะชัยกุล
Nutritional status and gastrointestinal symptom in systemic sclerosis patients ปุณยนุช  เกียรติกำจร
Neuro Behcet’s disease ปาลิดา วิภาสกรวราวุธ
Non-steroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs ธีรนุช ธีรตกุลพิศาล
Osteoporosis and Osteoporotic Fracture in SLE ดาริกา ทรงวุฒิ
Osteoporosis in Rheumatoid Arthritis รัตนาภา เผื่อนอุดม
Osteoporosis in Scleroderma วิริยา เชื้อลี
Outcome Measurement and Treat-to-target for Psoriatic arthritis อรรณพ อรวงศ์ไพศาล
Pericardial Disease and Systemic Lupus Erythematosus ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ
Polyarteritis Nodosa ธนพงษ์ อัสนุเมธ
Post-streptococcal Reactive Arthritis อธิพงศ์ สูริประเสริฐ
Post-streptococcal Reactive Arthritis วันรัชดา คัชมาตย์
Pregnancy and Rheumatic Diseases ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์
Premature Ovarian Insufficiency in Rheumatic Disease อาพร จุติวิบูลย์สุข
Procalcitonin in Systemic Autoimmune Diseases ญาดา ศิริพันธ์โนน
Psoriasis, Psoriatic Arthritis, and Cardiovascular Disease นีรชา สุรภากุล
Psoriatic Arthritis วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์
Psoriatic Arthritis เสาวนีย์ เบญจมานุกูล
Pulmonary Arterial Hypertension in Systemic Sclerosis วรัชมน วิทยาคม
Pulmonary Hypertension in Systemic Sclerosis ศุภวรรณ ภูกองไชย
Pulmonary Manifestations in Idiopathic Inflammatory Myopathies นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช
Pulmonary Manifestrations of Systemic Lupus Erythematosus สุรราชย์ ธำรงลักษณ์
Pregnancy and rheumatoid arthritis กชกร แก้วบุตร
Relapsing Polychondritis สุรชัย นิธิเกตุกุล
Relapsing polychondritis ณัฐพงศ์ สุนันทเมธี
Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema (RS3PE) Syndrome สิริพร มานวธงชัย
Renal Handling of Uric Acid ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล
Renal Involvement in Primary Sjogren’s Syndrome ศศิภาส์ หมื่นนุช
Rheumatic Manifestation of Hemophilia ชิงชิง ฟูเจริญ
Rheumatic Manifestation of Hepatitis C Virus Infection ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช
Rheumatic Manifestations of Human Immunodeficiency Virus Infection พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัย
Rheumatic Manifestations of Patients with Chronic Kidney Disease ณิชาภา ไถ้บ้านกวย
Rheumatologic Manifestation of Infective Endocarditis พรทวี เลิศศรีสถิต
Rheumatologic Manifestations of Thyroid Disease อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล
Rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease เบญญาภา  สรรพอุดม
Role of Calcineurin Inhibitors in Lupus Nephritis นาถฤดี พรินทรากูล
Roles of T-helper 17 in Rheumatic Diseases ดวงกมล ผดุงวิทย์วัฒนา
Roles of T-regulatory Cells in Lupus ภิรดี ศรีจันทร์
Rheumatoid Arthritis and Cardiovascular Disease ศุภสา นิยมพานิชการ
Sarcoidosis อัมพร ปิติภากร
Sarcopenia in systemic sclerosis อาทิตยา แสงอรุณ
Sarcopenia in Spondyloarthritis patients วรศักดิ์  ศิริชาลีชัย
Seizures in Patients with SLE อินทิรา อุไรเลิศ
Septic Arthritis in Lupus Patient พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร
Sjogren's Syndrome ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา
Sleep disorder and rheumatic disease นนทพร  วงศ์เทวา
Statin Myopathy ปรีดา โรจนศานติกุล
Statin-associated Myopathy เขมภพ ยงชัยรัตน์
Statins in Autoimmune Rheumatic Diseases เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด
Systemic Sclerosis-associated Interstitial Lung Disease, SSc-ILD ศิริวรรณ  คงคา
Systemic sclerosis-associated myopathy: SSc-myopathy วิภาดา  หลายชูไทย
Salmonella septic arthritis กรัณย์ ประสพสันติ
Takayasu arteritis ธนพล  อุษณาวรงค์
The Holistic care for Ankylosing Spondylitis สิริพันธ์ เจริญสักสวรรค์
The role of therapeutic plasma exchange in autoimmune diseases กัลชิญา  บุญผ่อง
Thrombosis in Systemic Lupus Erythematosus ปิยฉัตร คงเมือง
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in Systemic Lupus Erythematosus กิตติวรรณ ชูจิตารมย์
Treatment of Relapse and Refractory Lupus Nephritis เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพร
Takayasu arteritis ปฏินุช เย็นรมภ์
The Evolution of Lupus Nephritis Treatment: From Conventional to Novel Targeted Therapies วรท พิริยะสงวนพงศ์
Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging in Rheumatoid Arthritis ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์
Use of light-base and laser for the cutaneous lupus erythematosus management ทิพสุคนธ์  สถาปนศิริ
Update antibody profiles in systemic sclerosis and serological interpretation กมลวรรณ มุลาลินน์
Update antibody profiles in vasculitis and serological interpretation ปิยนาถ รุจิราวินิจฉัย
Vaccination in Systemic Lupus Erythematosus ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์
Vaccination in autoimmune inflammatory rheumatic disease นฎา  กมลชัย
Venous Thromboembolism in Rheumatoid Arthritis ระวีพร มุขดี
Viral Arthritis บดินทร์ บุตรธรรม
Vitamin D and Autoimmune Rheumatic Diseases รัตตะพล ภัคโชตานนท์
Vitamin D Deficiency and Supplement in SLE ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์
Wegener’s Granulomatosis พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน
ภาวะสมรรถภาพทางสมองบกพร่อง ในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี ศศมน  ชุ่มแจ้ง

 

f t g m
1253306
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1083
8759
13853
37357
89935
1045858
1253306

Your IP: 162.158.79.211
2024-05-21 10:08