Copyright 2024 - Custom text here

ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขอความกรุณาผู้ที่ยื่นขอทุนตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์ของสมาคมฯ ก่อนยื่นเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา

 

 

การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วิจัยวารสารวิชาการระดับสากล

(เปิดยื่นขอทุนภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี)

 

 

 

การให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีละ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ปิดรับสมัครเดือน มิถุนายนของทุกปี
รอบที่ 2 ปิดรับสมัครเดือน ธันวาคมของทุกปี
                      

 

 

การให้ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษสำหรับ
บทความวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

(เปิดยื่นขอทุนตลอดปี)

 

 

f t g m
1305957
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3493
4032
32526
30063
64805
1163371
1305957

Your IP: 172.70.174.60
2024-06-15 15:07