กรรมการบริหาร วาระปี พ.ศ. 2563-2565

1  คณะกรรมการอำนวยการ
2  ที่ปรึกษา
3  คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
4  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
5  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย
6  คณะอนุกรรมการจริยธรรม