รศ.นพ. มงคล วัฒนสุข
ศ. กิตติคุณ นพ. อุทิศ ดีสมโชค
รศ.พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์
นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ. อุดม วิศิษฏสุนทร
 พลโทหญิง ศ. คลินิก พญ. พรฑิตา ชัยอำนวย
รศ.นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน

ศ. คลินิก นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์

ผศ.พญ. กนกรัตน นันทิรุจ
รศ. (พิเศษ) นพ. สมชาย เอื้อรัตนวงศ์
พลตรีหญิง รศ.พญ. ไพจิตต์ อัศวธนบดี
นอ.นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์
ศ.นพ. วรวิทย์ เลาห์เรณู
ศ.พญ. รัตนวดี ณ นคร
พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์
รศ.นพ.ศิรภพ  สุวรรณโรจน์
รศ.พญ. ประภาพร  พิสิษฐ์กุล