แพทย์หญิง สิริพร             มานวธงชัย  ประธาน
นายแพทย์ ศิรภพ             สุวรรณโรจน์ ที่ปรึกษา
แพทย์หญิง มนาธิป           โอศิริ  อนุกรรมการ
แพทย์หญิง นันทนา          กสิตานนท์  อนุกรรมการ
นายแพทย์ สูงชัย              อังธารารักษ์   อนุกรรมการ
แพทย์หญิง ปวีณา            เชี่ยวชาญวิศวกิจ  อนุกรรมการ
แพทย์หญิง พันธุ์จง           หาญวิวัฒนกุล    อนุกรรมการ
แพทย์หญิง ประภาพร       พิสิษฐ์กุล 

 อนุกรรมการ

แพทย์หญิง อรรจนี           มหรรฆานุเคราะห์

 อนุกรรมการ

แพทย์หญิง สุมาภา           ชัยอำนวย  อนุกรรมการ
นายแพทย์ ภาสกร             แสงสว่างโชติ  อนุกรรมการ
นายแพทย์ ปฐพงศ์            โตวิวัฒน์   อนุกรรมการ
นายแพทย์ พงศ์ธร            ณรงค์ฤกษ์นาวิน อนุกรรมการ
แพทย์หญิง วันรัชดา          คัชมาตย์ อนุกรรมการ
แพทย์หญิง ปริฉัตร           เอื้ออารีวงศา  อนุกรรมการและเลขานุการ