นายแพทย์ รัตตะพล          ภัคโชตานนท์  ประธาน
แพทย์หญิง ไพจิตต์           อัศวธนบดี ที่ปรึกษา
แพทย์หญิง อัจฉรา            กุลวิสุทธิ์   ที่ปรึกษา
แพทย์หญิง มนาธิป            โอศิริ       ที่ปรึกษา
แพทย์หญิง โสมรัชช์          วิไลยุค ที่ปรึกษา
แพทย์หญิง ชิงชิง              ฟูเจริญ  ที่ปรึกษา
นายแพทย์ อนวรรถ           ซื่อสุวรรณ  อนุกรรมการ
แพทย์หญิง สิริพร             จุทอง

 อนุกรรมการ

แพทย์หญิง ปัญญ์ชลี         สัตย์พานิช

 อนุกรรมการ

แพทย์หญิง ปัญนิภา          บุบผะเรณู อนุกรรมการ
นายแพทย์ อรรณพ            อรวงศ์ไพศาล  อนุกรรมการ
แพทย์หญิง ภัทร์นฤน        พงศ์กูลเกียรติ  อนุกรรมการ
แพทย์หญิง พิชญา            โอเจริญ   อนุกรรมการ และเลขานุการ