แพทย์หญิง รัตนวดี           ณ นคร  ประธาน

แพทย์หญิง กนกรัตน์         นันทิรุจ 

 อนุกรรมการ
แพทย์หญิง ไพจิตต์           อัศวธนบดี  อนุกรรมการ
นายแพทย์ วรวิทย์            เลาห์เรณู   อนุกรรมการ
แพทย์หญิง ปริฉัตร           เอื้ออารีวงศา  อนุกรรมการ
แพทย์หญิง ทัศนีย์            กิตอำนวยพงษ์   อนุกรรมการ
นายแพทย์ วิรัตน์              ภิญโญพรพานิช   อนุกรรมการ
แพทย์หญิง อัจฉรา            กุลวิสุทธิ์ อนุกรรมการ